หน้าแรก

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

ติดต่อสำนักงาน

อัตรากำลัง
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


นายศรีสกุล แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการนายมงคล ปิยปัญญา
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ

จ่าสิบตรีประสาน น่วมมะโน
รองผู้อำนวยการด้านปฎิบัติการ

นายมงคล ปิยปัญญา
รองผู้อำนวยการด้านวิชาการ
            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์นางสาวลักขนา ติมนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
            หัวหน้ากลุ่มบริหารนางสาววารินทร์ แช่มฉ่ำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
            หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชนนางสาวทิพวัลย์ ชูประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
            หัวหน้ากลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการนายสมจิตร์ เปรมบำรุง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
            หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อมนายสุเทพ โขวุฒิธรรม
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
            หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์ 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์