หน้าแรก

ติดต่อสำนักงาน

สุขศาลาพระราชทาน

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

โครงการตามแผน

อัตรากำลัง
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรีนายศรีสกุล แสงประเสริฐ
ผู้อำนวยการ


นายดิเรก สุวรรณประทีป
รองผู้อำนวยการ


จ่าสิบตรีประสาน น่วมมะโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 


นายดิเรก สุวรรณประทีป
นายช่างเทคนิคอาวุโส
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

นางสาวกฤตยา กล่ำวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มคุณภาพมาตรฐานการบริการ

นายสมจิตร์ เปรมบำรุง
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มอาคารและสภาพแวดล้อม

นายมงคล ปิยปัญญา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสุขภาพภาคประชาชน

นายสุเทพ โขวุฒิธรรม
นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มวิศวกรรมการแพทย์

นางสาวลักขนา ติมนาค
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หัวหน้ากลุ่มบริหาร

  พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 

 

 
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 5 ราชบุรี กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

407 ถ.ยุติธรรม ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 032-337258 โทรสาร 032-321863

Website : www.hss05.dyndns.org           E-mail : hss05rb@gmail.com

พัฒนาโดย ฝ่ายยุทธศาสตร์