โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสู่การเรียนรู้เพื่อยกระดับทักษะ องค์ความรู้ รูปแบบแนวคิดที่ทันสมัย
และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานในยุค ๔.๐ อย่างยั่งยืน
วันที่ ๒๗ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ณ โกลเด้น คลิฟ บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด


 
 
 
 
 
 
 

 

©starline / Freepik