งานประกวดคัดเลือกและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ และโรงเรียนสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
พื้นที่ต้นแบบสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพชุมชน ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 8 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


 
 
 
 
 

 

©starline / Freepik