อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ระดับเขตสุขภาพที่ 5
วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์  2561
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี


 
 
 

 

©starline / Freepik