พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเจ้าหน้าที่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสาธารณสุขของสุขศาลาพระราชทานฯ
วันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖o
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๕ ราชบุรี

 

 
 
 
 

 

 

©starline / Freepik