งานประเมินผลงาน อ.ส.ม. ดีเยี่ยม เเละดีเยี่ยมอย่างยิ่งระดับชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐
วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต ๕ จังหวัดราชบุรี

 
 
 
 
 
 

 

 

©starline / Freepik