ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานระบบบริการสุขภาพด้านการจัดการคุณภาพความปลอดภัย
ด้านอาคารสิ่งแวดล้อม เครื่องมือแพทย์และด้านสุขศึกษา
วันที่ ๒๖ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
ห้องประชุมโรงแรม ณ เวลา อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

©starline / Freepik